Αποφάσεις Υποθέσεων Καφαντάρη & Λιβέρη


Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις του επί των προσφυγών των αθλητών Γεωργίου Καφαντάρη και Ιωάννη Λιβέρη:

Υπόθεση Καφαντάρη:
Επί της από 22-5-2017 προσφυγής του Αναστασίου Καφαντάρη, γονέα του αθλητή κάρτ Γεωργίου Καφαντάρη, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) και εστρέφετο εναντίον της ΟΜΑΕ γιά την ακύρωση της με αριθμό 16/12-5-2017 απόφασης του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων της ΟΜΑΕ, εκδόθηκε η με αριθμό 72/8-8-2017 απόφαση του ΑΣΕΑΔ, με την οποία και γιά τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή κρίθηκε ότι εκ μέρους των Αγωνοδικών του αγώνα και των εν γένει οργάνων της ΟΜΑΕ και ΕΠΑ τηρήθηκαν οι ψηφισθέντες από την Γ.Σ. των μελών της ΟΜΑΕ κανονισμοί και ως εκ τούτου το ΑΣΕΑΔ έκρινε ότι πρέπει να απορριφθούν οι πέντε λόγοι της προσφυγής και κατ΄ επέκταση η ασκηθείσα προσφυγή στο σύνολό της και να καταπέσει το παράβολο στον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Υπόθεση Λιβέρη:
Επί της από 7-7-2017 προσφυγής του Ιωάννη Λιβέρη αθλητή Κάρτ και των γονέων αυτού ως ασκούντων την γονική μέριμνα, η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) και εστρέφετο εναντίον της ΟΜΑΕ γιά την ακύρωση της από 7-7-2017 απάντησης της ΕΠΑ και της με αριθμό 3/12-3-2017 αποφάσεως των Αγωνοδικών του 1ου αγώνα ROTAX MAX CHALLENGE κατηγορία Junior Max, εκδόθηκε η με αριθμό 74/2-11-2017 απόφαση του ΑΣΕΑΔ, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή κρίθηκε ότι τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανονισμοί εκ μέρους των Αγωνοδικών του αγώνα και ότι η προσβαλλόμενη πράξη της ΕΠΑ δεν αποτελεί εκτελεστή προβλεπόμενη από τους ισχύοντες κανονισμούς πράξη, αλλά έχει απλό βεβαιωτικό χαρακτήρα ως απάντηση σε επιστολή διαμαρτυρίας του αθλητή, καθώς επίσης ότι «…η ΕΠΑ δεν έχει αρμοδιότητα επί της πειθαρχικής διαδικασίας, πέραν των Αγωνοδικών, του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων και του παρόντος Συμβουλίου…».
Έτσι το ΑΣΕΑΔ έκρινε ότι πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή στο σύνολό της και να καταπέσει το παράβολο στον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s