Eπιτροπή Eφέσεων ΟΜΑΕ: Υποθέσεις Ζάχου & Χαραλαμπόπουλου


Η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε τις αποφάσεις για τις εφέσεις, των αγωνιζόμενων Νικόλαου Ζάχου και Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου, κατά των αποφάσεων των Αγωνοδικών του αγώνα ταχύτητας ο οποίος διεξήχθη στις 11-12 Νοεμβρίου 2017 στην Τρίπολη.


ΕΔΕ: Υπόθεση Νικόλαου Ζάχου

Την 21-12-2017 και ώρα 20:00 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Παύλο Αρναούτη, Δημήτριο Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Νικόλαο Μαλανδράκη προκειμένου να εκδικάσουν την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. 568/23.11.17 Έφεση κατά της απόφασης Αγωνοδικών Νο3 του αγώνα ταχύτητας ο οποίος διεξήχθη στις 11-12.11.2017 στην Τρίπολη, με την οποία επιβλήθηκε στον αθλητή Νικόλαο Ζάχο με αρ. συμμ. 10 ποινή αποκλεισμού για το δεύτερο σκέλος του αγώνα.

Ενώπιον της Επιτροπής προσήλθε ο εκκαλών αθλητής Νικόλαος Ζάχος, προκειμένου να αναπτύξει προφορικώς τους ισχυρισμούς της εφέσεώς του.
Παραδεκτώς εισάγεται προς εξέταση η έφεση του εκκαλούντος κατά της απόφασης Αγωνοδικών Νο3.

Ομόφωνα η Επιτροπή Εφέσεων αποφασίζει τα παρακάτω:

Παρότι η έλλειψη των συγκεκριμένων καπακιών του εμπρόσθιου προφυλακτήρα αποτελεί παράβαση του κανονισμού του Ενιαίου 2017 και επειδή η Επιτροπή αμφιβάλλει για την εκ προθέσεως αφαίρεση των καπακιών από τον εκκαλούντα, δέχεται την έφεση του Νικόλαου Ζάχου και τους λόγους αυτής, δηλαδή τα καπάκια αποκολλήθηκαν εξ αιτίας αγωνιστικού συμβάντος και μάλιστα όχι ταυτόχρονα αλλά διαδοχικά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Εφίσταται η προσοχή στο μέλλον να φροντίζουν οι αγωνιζόμενοι για τη στέρεη τοποθέτηση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων έτσι ώστε να μην αποσπώνται.

Η Επιτροπή αποφασίζει το παράβολο να επιστραφεί στο σύνολό του στον εκκαλούντα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
.            Ν. Μαλανδράκης                                    Π. Αρναούτης Δ. Βερούτης


ΕΔΕ: Υπόθεση Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου

Την 21-12-2017 και ώρα 20:30 στα γραφεία της ΟΜΑΕ συνήλθε η Eπιτροπή Eφέσεων της ΟΜΑΕ, αποτελουμένη από τα μέλη αυτής Παύλο Αρναούτη, Δημήτριο Βερούτη και τον Προεδρεύοντα Νικόλαο Μαλανδράκη προκειμένου να εκδικάσουν την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. 569/23.11.17 Έφεση κατά της απόφασης Αγωνοδικών Νο3 του αγώνα ταχύτητας ο οποίος διεξήχθη στις 11-12.11.2017 στην Τρίπολη, με την οποία επιβλήθηκε στον αθλητή Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο με αρ. συμμ. 1 ποινή αποκλεισμού και για τα δυο σκέλη του αγώνα.

Ενώπιον της Επιτροπής προσήλθε ο εκκαλών αθλητής Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος συνοδευόμενος από τον πατέρα του Σωτήριο Χαραλαμπόπουλο, προκειμένου να αναπτύξει προφορικώς τους ισχυρισμούς της εφέσεώς του.
Επίσης κλήθηκαν και κατέθεσαν στην Επιτροπή ο Τεχνικός Έφορος του αγώνα Αλέξης Μαραντζίδης και ο υπεύθυνος των αναρτήσεων του Ενιαίου Απόστολος Μαρασλής.
Παραδεκτώς εισάγεται προς εξέταση η έφεση του εκκαλούντος κατά της απόφασης Αγωνοδικών Νο3.

1. Σχετικά με την έφεση που αφορά το σκέλος του turbo η Επιτροπή κρίνει ότι επειδή ενώπιόν της μπορεί ως σύνολο (turbo + wastegate-θύρα διαφυγής) δεν λειτουργούσε, δηλαδή ήταν ακινητοποιημένη, ενώ στη συνέχεια όταν αποσυναρμολογήθηκε, ως συσκευή ο ενεργοποιητής της θύρας διαφυγής (wastegate actuator) λειτουργούσε ομαλά και παρόμοια με δείγμα που προσκομίσθηκε από τους τεχνικούς εφόρους, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι διατηρεί αμφιβολίες για την παράβαση του εκκαλούντος και για αυτό το λόγο δέχεται την έφεσή του και εξαφανίζει την επιβληθείσα ποινή για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

2. Σχετικά με την έφεση που αφορά το σκέλος της αναρτήσεως, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ότι το χρησιμοποιηθέν bump stop δεν ήταν το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή της εγκεκριμένης αναρτήσεως από τον κανονισμό Ενιαίου 2017 (σύμφωνα με την homologation) αλλά ήταν κατασκευής OEM (Skoda) που όμως είχε υποστεί επέμβαση, δηλαδή είχε αφαιρεθεί τμήμα μήκους 13mm, δηλαδή το ΟΕΜ έχει μήκος 59mm ενώ το επίμαχο είχε μήκος 46mm. Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με το από 22.11.17 έγγραφο που προσκόμισε ο εκκαλών από την Κ. & Θ. Ζανιάς ΕΠΕ στην τελευταία παράγραφο ρητώς βεβαιώνεται ότι στις 22.11.2017 ο εκκαλών παρέλαβε τα σωστά bump stops της ανάρτησης Blueline, επομένως ομολογείται εκ του εγγράφου ότι ο εκκαλών έκανε χρήση μη σωστών bump stops.
Για όλους τους παραπάνω λόγους απορρίπτεται η έφεση του Ιωάννη Χαραλαμπόπουλου σχετικά με την ανάρτηση και επικυρώνεται η απόφαση Νο3 των αγωνοδικών.

Διατάσσεται η ΟΜΑΕ να επιστρέψει στον εκκαλούντα το ήμισυ του καταβληθέντος παραβόλου εφέσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
.            Ν. Μαλανδράκης                                    Π. Αρναούτης Δ. Βερούτης

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s